Torvastad

Økonomi - Plan for Økonomistyring

Økonomi - Plan for Økonomistyring

Økonomiske prinsipp

Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler.

 1. Budsjett
 2. Regnskap
 3. Økonomistyring og kontanthåndtering
 4. Bruk av bankkonto
 5. Lagskasse
 6. Regningsbetaling
 7. Bilgodtgjørelse/reiseregning
 8. Økonomiskansvar
 9. Innkreving

Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig og følger bestemmelsene i regnskapsloven med tilhørende forskrifter.

Idrettslagets  regnskap skal omfatte alle inntekter og utgifter, også for arrangementer av ikke-sportslig art som tilskudd, gaver lotterier og lignende.

Regnskapsåret skal være 12 måneder og følge kalenderåret.

Regnskapene skal registreres etter regnskapsprinsippet. Det betyr at inntekter skal registreres i den periode de er inntjent og utgifter skal registreres i den periode de er påløpt. Dette innebærer at fordringer, gjeld og andre forpliktelser skal framgå av regnskapet.

Bokførte opplysninger skal være dokumentert. Bokførte opplysninger skal lett kunne følges fra dokumentasjon via spesifikasjoner frem til pliktig regnskapsrapportering.

Fotballavdelingens regnskap inngår som en del av årsregnskapet til Torvastad IL Årsregnskapet skal bestå av resultatregnskap, balanse og noter. Resultatregnskapet og balansen skal settes opp med sammenligningstall for fjoråret.

(Årsmøtet i idrettslaget fortar den endelige fastsettelsen av årsregnskapet og avgjør hvordan overskudd skal anvendes eller hvordan underskudd skal dekkes.)

 

Finansiering

Torvastad IL ønsker til enhver tid å ha orden på økonomiske forhold. Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler. Vi vil ikke bruke mer penger enn vi har, og vil ikke belaste foreldre og spillere med utlegg som ikke er avtalt.

Idrettslaget  blir finansiert gjennom:

 • Medlemskontingent og treningsavgift
 • Egenandeler
 • Dugnader
 • Sponsorinntekter
 • Tilskudd fra Kommune og f.eks. LAM midler (Lokale Aktivitets Midler)
 • Inntekter fra klubben egne arrangement, basar, lotteri og  sportslige arrangement

 

Kontingenter

Alle medlemmer  i Torvastad IL skal betale kontingent. Kontingenten består av medlems kontingent og aktivitetskontingent. Årsmøtet vedtar satser for det enkelte år. Ingen spillere har anledning til å trene eller spille kamper uten at kontingenten er betalt. Gjennom kontingenten er spilleren forsikret. Se egen informasjon  om forsikringsordninger. Når kontingent er betalt er en å regne som medlem i Torvastad IL, og en har da stemmerett på årsmøtet. Alle med verv i idrettslaget, også lagledere og trenere er forpliktet til å betale medlemskontingent. Fritak fra å betale kontingent må eventuelt skrives i en egen lønnsavtle/treneravtale. For disse vil (medlems)kontingenten bli betalt av idrettslaget.

Æresmedlemmer blir ikke fakturert for medlemskontingenten

Rabatt/søsken moderasjon. Torvastad idrettslag kan innføre maksbeløp for medlemskontingent og treningsavgift for en familie.

Satser for medlemskontingent og treningsavgift finnes under  KLUBBDRIFT OG RUTINER

 

Dugnad i Torvastad IL

Dugnadsbasert arbeid er sammen med medlemskontingent den viktigste inntektskilden til idrettslaget. Vi er derfor avhengig av at foreldre/foresatte stiller opp på de dugnadene som idrettslaget kaller inn til.

Arbeidsoppgaver kan variere fra år til år, men informasjon om dugnad skal gå ut i god tid på forhånd. Lagleder/foreldrekontakt har ansvar for å fordele foreldrene på de ulike dugnadene.

Faste dugnader er kiosk vakt ( en til to vakter pr. halvår ?)  og sportslige arrangement som Karmøy Cup, TORVALL, Bjørgenedagen, etc

Det er et ønske om at alle foreldre/foresatte skal bidra med dugnadsinnsats for idrettslaget hvert år

 

Egenandeler

Ved deltakelse på noen arrangement må det påregnes å betale en egenandel. Eksempel er deltakelse på Norway Cup, Lyngdal Cup Dana Cup og tilsvarende.

 

Budsjett

Idrettslaget skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. Det budsjetteres på kontonivå, det vil si på et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende det som i brukes i resultat regnskapet. Det gjør at avvik lett kan følges opp.

 Alle avdelinger i idrettslaget skal utarbeide budsjett og bruke samme kontoklasser.  Til sammen vil alle budsjettene i alle avdelinger utgjøre klubbens totale budsjett, som skal godkjennes som egen sak på årsmøtet.

 

Økonomistyring

Gode interne rutiner for økonomistyring og etablerte kontrollrutiner er viktig for en sunn økonomi i idrettslaget. Det er hovedstyrets plikt å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering, og dokumentasjon av regnskapsopplysningene.

Torvastad IL har engasjert egen regnskapsfører …………………………………………..

Alle bilag skal attesteres av 2 personer, en fra valgte styrer i avdelingen, og en ansatt

Økonomisk status skal være sak på samtlige Hovedstyremøter. I avdelingenes styremøter skal økonomi settes på saksliste minimum hvert kvartal.

Det er viktig å påpeke at for avdelingens forpliktelser hefter hele idrettslaget, og avdelinger kan ikke representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse. Det vil si at avdelingen (med de ulike lagene) er økonomisk underlagt hovedlagets styre og årsmøte.

Opptak av lån skal være vedtatt på årsmøtet

 

Bruk av bankkonto

Idrettslaget  disponerer følgende bankkonti:

3361.15.64800           Driftskonto DA         

3361.15.64762           Fotball                       

3361.15.64746           Friidrett                                 

3361.15.64770           Innebandy

3361.18.02140           Volleyball                  

3361.15.64797           Orientering                

3361.15.64789           Kartfond O.avd.       

3361.15.64681           Idrettsskolen             

3361.15.64673           Anleggskonto

3361.15.64711           Kontingent                

3361.15.64754           Skattetrekk                

3361.15.68261           Peder S. Idrettsfond 

I henhold til NIF’s lov skal bankkonti disponeres av to personer i felleskap. Idrettslagets daglige leder og regnskapsfører  disponerer alle bankkonti.   Alle andre disponenter skal godkjennes av styret.

Idrettslagets bankforbindelse er Skudenes&Aakra sparebank.

 

Regningsbetaling

Avdelingens (Idrettslagets) sine inngående fakturaer skal attesteres av to personer, før den som disponerer bankkonto kan foreta betaling. Før refusjon av eventuelle kontantutlegg, skal kontantbilaget signeres av to personer før utbetaling.

 

Lagskasse

Det er ikke tillatt med egne lagskasser i idrettslaget. Ingen lag kan derfor benytte private bankkonti til lagskasse.

All økonomi med tilhørende transaksjoner skal bokføres i idrettslagets regnskap.

 

Bilgodtgjørelse og reiseregninger

Trenere, lagledere eller andre kan få dekket utgifter til kjøring i forbindelse med oppgaver utført for klubben. Før reiseutgifter kan kreves refundert må det være akseptert av styret. Det skal brukes godkjente bilgodtgjørelses skjema og reiseregninger som er i henhold til lovkrav.

 

Innkreving og innbetalinger

Innkreving skal alltid gjøres  til idrettslagets bankkonto.  Drifts konto skal benyttes, hvis ikke annen konto er spesifisert.

All kontingent innbetaling til egen konto.


Torvastad IL
Hålandsveien 170
4260 TORVASTAD
Tlf. 52 83 95 16
til@torvastad.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift